Planeat na Dňoch praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

Štatistiky obezity sú katastrofálne ako vo svete tak aj na Slovensku – každý 4-tý muž na Slovensku je obézny (25,8%) a rovnako aj každá 4-tá žena (25.4%). V Planeat pracujeme aj na tom, aby sme sa v manažmente obézneho pacienta neustále vzdelávali a vítame každé podujatie, ktoré prispieva k výmene názorov a skúseností viacerých odborníkov, ktorí sa stretávajú dennodenne s problematikou obezity a metabolického syndrómu.

Planeat nie je iba nutričná aplikácia ale aj presvedčenie veľkého počtu odborníkov, že spoločne dokážeme výrazne zlepšiť dietetickú liečbu a stravovacie návyky ľudí.

Už druhý rok sme mali možnosť byť súčasťou odbornej konferencie Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu, ktorú každoročne organizuje Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) a Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie (SSPO) v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).

Za Planeat prednášal Mgr. Michal Páleník v bloku VARIA II. o „Efektívnom manažmente obézneho pacienta a možnostiach zapojenia lekára do procesu“. Vďaka pozvaniu našej garantky MUDr. Márii Belovičovej, PhD. sme tak mali možnosť odprednášať náš názor na to, ako by mohla vyzerať ideálna kooperácia lekára, farmaceuta, trénera, výživového poradcu a psychológa v praxi pri komplexnom manažmente obézneho pacienta.

Téma je to zložitá a rovnako dôležité je aj spoločné hľadanie riešení na to, ako môžeme naše slovenské štatistiky vylepšiť a pomôcť tak lekárom pri manažmente ich pacientov ako aj samotným pacientom pri zlepšení ich zdravotného stavu.

Milé slová z pozvánky sa do poslednej bodky naplnili:

Na podujatí odznie vyše 80 odborných príspevkov, budete mať možnosť vyskúšať na sebe blahodárne účinky nordic walkingu a počas diskusného večera sa v príjemnej atmosfére porozprávať jednoducho „o živote, o jeho strastiach a radostiach, ktoré nám prináša“. Pretože konferencie a kongresy sú aj o ľudských kontaktoch, aby sme sa na chvíľku zastavili a uvedomili si vzácnosť toho, že sa môžeme kľudne porozprávať s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, ktorých možno tak skoro kvôli vzdialenostiam, ktoré nás oddeľujú, nestretneme.

Aj my sme využili to, že sme sa s veľa garantmi a priaznivcami našej aplikácie stretli na jednom mieste:

Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zľava:

  • Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., lekárka a vedkyňa z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave
  • MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., lekárka a prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti.
  • MUDr. Viera Kissová, PhD., lekárka a vedecká sekretárka Obezitologickej sekcie Diabetologickej spoločnosti pri Slovenskej lekárskej spoločnosti.
  • Mgr. Michal Páleník, zakladateľ a CEO spoločnosti Planeat.
  • doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD., lekárka, vysokoškolský pedagóg, vedecká sekretárka kongresu
  • MUDr. Peter Minárik, PhD., gastroenterológ v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave a vysokoškolský učiteľ na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, odbor hygiena výživy.
  • MUDr. Jana Babjaková, PhD, MPH, lekár a vysokoškolský pedagóg na Ústave hygieny LFUK, kde sa venuje aj výučbe  problematiky výživy.

Čo si z konferencie odnášame

Konferencia sa zamerala aj na pokročilé možnosti riešenia obezity, ktoré nám ponúka moderná farmakoterapia a bariatria. Avšak najprirodzenejšia terapia, ktorá ostáva suveréne neprekonaná je stále pohybová aktivita a racionálna strava . Aj vďaka úžasnej prednáške Prof. MUDr. Dušana Hamara, PhD. preniká tento na prvý pohľad tak samozrejmý fakt čoraz viac aj medzi lekárov ako hlavný liek v boji s pandémiou nadváhy a obezity.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zľava – MUDr. Boris Bajer, Ing. Mária Beňová, MUDr. Jana Babjaková, PhD, MPH, Mgr. Michal Páleník